सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon 9.सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३..pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:29
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon MIS Skill_Test_Curriculum.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:24
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon MIS 1.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:24
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon Letter_pad_and_stamp.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:23
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon DOC004(1).pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:21
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon DOC2.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:19
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon panjikaran.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:17
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon eadalit.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:15
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:14
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon 1asansodhit_niyamawali.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:12

Pages