सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon MOFAGA युवा क्लब गठन कार्यबिधि २०७६.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:34
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४-1.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:32
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon लेखापरीक्षण-ऐन-२०७५.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:31
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon 9.सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३..pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:29
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon MIS Skill_Test_Curriculum.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:24
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon MIS 1.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:24
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon Letter_pad_and_stamp.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:23
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon DOC004(1).pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:21
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon DOC2.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:19
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon panjikaran.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:17

Pages