रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सूचना सम्बन्धमा

रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सुची प्सूरकाशन १
रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सुची प्सूरकाशन २
रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सुची प्सूरकाशन ३
रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सुची प्सूरकाशन ४

रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सूचना सम्बन्धमा 

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: