सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Salary Local and Province 2075_20190804013056.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:51
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon NNRFC_जानकारी_पुस्तिका1.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:50
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon मन्त्रालय मर्गदर्शन.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:49
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon भूउपयोग-सम्बन्धि-ऐन-२०७६.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:47
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६-०७८.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:46
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon आर्थिक-कार्यविधि-नियमावल.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:45
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon अार्थिक-कार्यविधि-एेन-२०.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:45
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Natural_Resources_and_Financial_Commission_Act,_2074.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:43
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon स्थानीय तह मार्गदर्शन.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:42
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon अन्तरसरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन,_२०७४.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:41

Pages