सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon आर्थिक-कार्यविधि-नियमावल.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:45
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon अार्थिक-कार्यविधि-एेन-२०.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:45
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Natural_Resources_and_Financial_Commission_Act,_2074.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:43
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon स्थानीय तह मार्गदर्शन.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:42
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon अन्तरसरकारी_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन,_२०७४.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:41
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:40
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन pdf.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:37
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बेरुजु १.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:36
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ Final_20190426095348.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:35
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ (Final)_20190426095303.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:34

Pages