COVID-19 संक्रमण रोकथाम सम्बन्धि न.पा.ले गरेको कार्यहरु ।