सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:40
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन pdf.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:37
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बेरुजु १.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:36
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ Final_20190426095348.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:35
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ (Final)_20190426095303.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:34
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon MOFAGA युवा क्लब गठन कार्यबिधि २०७६.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:34
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४-1.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:32
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon लेखापरीक्षण-ऐन-२०७५.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:31
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon 9.सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३..pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:29
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon MIS Skill_Test_Curriculum.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:24

Pages