राहत वितरण सम्बन्धि नगरपालिकाको बैठक, कमला न.पा. परिषर