सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालय संचालन सम्बन्धमा सूचना ।