सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७८
PDF icon विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७८ Documents Wednesday, February 22, 2023 - 17:11
छैठौ नगर सभावाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम आ.व.२०७९/०८०
PDF icon छैठौ नगर सभावाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम आ.व.२०७९/०८० Documents Friday, February 17, 2023 - 09:53
आ.व.२०७९/०८० को नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रम ।
PDF icon आ.व.२०७९/०८० को नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रम । Documents Monday, February 13, 2023 - 09:45
विपद ब्यबस्थापन ऐन २०७७
PDF icon Relief act 2077 Documents Wednesday, February 1, 2023 - 15:51
ओम प्रकाश महतो - प्रमुख प्रसाशाकीय अधिकृत (उप-सचिव) हजारी कार्यक्रमको झलक
Photo Gallery Monday, January 30, 2023 - 23:15
नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
PDF icon नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण Documents Saturday, September 10, 2022 - 23:00
कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
PDF icon कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण Documents Saturday, September 10, 2022 - 22:56
जनप्रतिनिधि बिवरण
Photo Gallery Sunday, August 14, 2022 - 19:24
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अनलाइन तालिम सम्बन्धमा जानकारी |
Photo Gallery Thursday, April 21, 2022 - 17:29
जनप्रतिनिधिज्यूहरुले लिएको जिन्सी बरबुझारथ समबन्धि सूचना |
Photo Gallery Thursday, April 21, 2022 - 17:27

Pages