सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:38
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:36
सहकारी ऐन
PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:20
प्रशासकीय कार्यविधि
PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि, २०७५.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:16
बजेट बक्तव्य
PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:11
कमला नगरपालिकाको कर तथा शुल्कहरु
PDF icon कमला नगरपालिकाको कर तथा शुल्कहरु.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:02
घ वर्गको इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५
PDF icon घ वर्ग को इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 1.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 16:42
आ. व. २०७५/७६ को निती तथा कार्यक्रम
PDF icon Niti Tatha Karyakram.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 16:30
रेड बुक
PDF icon SUTRA __ संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 16:16
प्रथम नगरसभा
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 16:07

Pages