ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:40 PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:37 PDF icon बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन pdf.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:36 PDF icon बेरुजु १.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:35 PDF icon बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ Final_20190426095348.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:34 PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ (Final)_20190426095303.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:34 PDF icon MOFAGA युवा क्लब गठन कार्यबिधि २०७६.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:32 PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४-1.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:31 PDF icon लेखापरीक्षण-ऐन-२०७५.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:29 PDF icon 9.सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३..pdf
सहकारी ऐन ७५/७६ 02/13/2019 - 21:20 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf

Pages