COVID-19 संक्रमण रोकथाम सम्बन्धि न.पा.ले Contact Trace and PCR test गरेको कार्यहरु ।