नगर बिबरण

<p><u><strong>विवरण</strong></u>:-</p>

<p>कमला नगरपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल ६५.८५ वर्ग कि.मि. रहेको छ |</p>

<p>जम्मा जनसंख्या ३८,८४४/ भोटर अनुसार र जम्मा साना, ठूला गरि ५० हजार भन्दा बढी रहेको छ|</p>

<p>पुर्ब- कमला नद्दी –सिरहा</p>

<p>पक्षिम – शहिदनगर नगरपालिका</p>

<p>उत्तर – शहिदनगर न.पा.- कमला नद्दी</p>

<p>दक्षिण- जनकनन्दनी गाउँपालिका</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>धर्म अनुसारको बर्गिकरण</strong></p>

<p>हिन्दु – ९०%</p>

<p>मुसलमान-१०%</p>

<p>जाति अनुसार</p>

<p>यादव- ४५%</p>

<p>मण्डल- २०%</p>

<p>साहु,महतो- १५%</p>

<p>दलित,जनजाती- २०%</p>

<p>चमार, दुशाध, मुसहर, डोम, मलाह बिन तथा अन्य</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>पुरानो संरचनाको ६ वटा गा.बि.स.मिलि बनेको यो नगरपालिकाको हालको बिभाजन जम्मा ९ वडा मा भएको छ ।</p>

<p>पुरानो गा.बि.स हरु</p>

<ul>
<li>दुवारकोट हथालेटवा गाबिस</li>
<li>माची झिटकहिया</li>
<li>&nbsp;</li>
<li>बलहा साघरा</li>
<li>&nbsp;</li>
<li>सिंग्ययाही मदान</li>
</ul>

<p><strong>हालको संरचना अनुसार कमला नगरपालिकाको बिभाजन यस प्रकार रहेको छ|</strong></p>

<p>वडा न. १- दुवारकोट हथालेटवा</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; जनसंख्या- ३६६८/ तथा क्षेत्रफल- ६.३३ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न. २- माची झिटकहिया</p>

<p>जनसंख्या- ५२४२/ तथा क्षेत्रफल- ६.२६ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न. ३ माची झिटकहिया</p>

<p>जनसंख्या- ४०३६/ तथा क्षेत्रफल- ४.१३ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न. ४. बलहा साघरा</p>

<p>जनसंख्या- ४२८३/ तथा क्षेत्रफल- ४.९५ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न. ५. लक्कर</p>

<p>जनसंख्या- ४०९१/ तथा क्षेत्रफल- १२.६१ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न. ६- सिंगयाही मदान</p>

<p>जनसंख्या- ४७६५/ तथा क्षेत्रफल- ६.१३ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न. ७- सिंगयाही मदान</p>

<p>जनसंख्या- ४५३५/ तथा क्षेत्रफल- ९.३६ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न. ८ – हरिने</p>

<p>जनसंख्या- ५०५१/ तथा क्षेत्रफल- १०.७४ वर्ग कि.मि.</p>

<p>वडा न . ९- दुवारकोट हथालेटवा</p>

<p>जनसंख्या- ३२०६/ तथा क्षेत्रफल- ५.३५ वर्ग कि.मि.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी</strong></p>

<ul>
<li>बल्हा साघरा स्वास्थ्य चौकी – वडान. ४</li>
<li>लक्कर स्वास्थ्य चौकी- वाडा न. ५</li>
<li>सिंगयाहा मदान स्वास्थ्य चौकी- वडा न. ७</li>
<li>हरिने स्वास्थ्य चौकी- वडा न. ८</li>
<li>दुवारकोट स्वास्थ्य चौकी- वडा न. ९</li>
<li>माची झिटकहिया स्वास्थ्य चौकी- वडा न. ३</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>बिधालय</strong></p>

<p>सामुदायिक बिधालय जम्मा -१६ वटा</p>

<p>मध्ये उच्च मा.बि.- २ ( उच्च मा.बि.मनगराहा वडा१ र उच्च मा.बि.सिंगयाहा मदानवडा न.७)</p>

<p>मा.बि.-२ (मा.बि. टेरहा मोड वडा -८, मा.बि हथमुन्डा वडान.६)</p>

<p>प्राबिधिक कृषि – उच्च मा.बि.सिंगयाहा मदान वडा-७</p>

<p>नि.मा.बि.- ३</p>

<p>प्र.बि.- ९</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>बैंक -१</strong></p>

<p>एनआईसी एसिया बैंक, साघरा</p>

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: