सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
कार्यपालिका बैठक निर्णय
PDF icon कामाला नपा कार्यपालिका बैठक निर्णय१.pdf Documents Friday, June 21, 2019 - 19:10
नगर बिबरण
Documents Saturday, June 8, 2019 - 22:56
छोटो नगर प्रोफाइल
PDF icon कमला न.पा. छोटो प्रोफाइल Documents Friday, May 31, 2019 - 23:35
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:41
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:38
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:36
सहकारी ऐन
PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:20
प्रशासकीय कार्यविधि
PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि, २०७५.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:16
बजेट बक्तव्य
PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:11
कमला नगरपालिकाको कर तथा शुल्कहरु
PDF icon कमला नगरपालिकाको कर तथा शुल्कहरु.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:02

Pages